Nasze publikacje

Niejasne zasady zatrudniania dyplomatów przez MSZ

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Problem prawny dotyczy stosowanych przez MSZ wzorów umów o pracę, których treść nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, jaki rodzaj umowy o pracę strony zawarły (tj. na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, czy na czas nieokreślony), a zgodność z przepisami prawa pracy zapewniającymi minimum ochrony uprawnień pracowniczych, jest wysoce wątpliwa - wyjaśnia Sylwia Migdalska radca prawny z kancelarii Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

 

 CZYTAJ DALEJ


Luka w przepisach szkodzi dyplomatom

Artykuł ukazał się w Rzeczpospolitej | Prawo

Sąd rejonowy uznał roszczenia, ale po apelacji MSZ sąd okręgowy w całości oddalił żądania. Sprawa trafiła ze skargą kasacyjną dyplomaty do Sądu Najwyższego. Dowodził w niej, że do służby zagranicznej zastosowanie mają przepisy o służbie cywilnej, a te przewidują tylko możliwość zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony.

- W ustawie o służbie zagranicznej jest luka, gdyż nie reguluje ona podstawy zatrudnienia dyplomatów - tłumaczyła w SN Sylwia Migdalska, radca prawny. - Ustawa o służbie cywilnej, którą należy tu stosować, nie przewiduje zaś możliwości zatrudnienia na czas wykonywania zadań.

 

 CZYTAJ DALEJ


Odprawa pośmiertna a ubezpieczenie na życie 

Artykuł ukazał się w Gazecie Ubezpieczeniowej

 

Spośród wielu obowiązków, wynikających ze stosunku pracy na pracodawcy ciąży obowiązek wypłacenia odprawy pośmiertnej w razie śmierci pracownika. Wynika on z art. 93 kodeksu pracy. Wysokość świadczenia jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.
Wynosi odpowiednio: 1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat, 3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Pracodawca może uwolnić się od obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej, jeżeli wykupił pracownikowi polisę na życie. Dodatkowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby pracodawca nie był zobowiązany do wypłaty odprawy pośmiertnej, pomimo wykupienia pracownikowi polisy na życie, jest warunek, aby świadczenie ubezpieczeniowe otrzymał małżonek lub inny członek rodziny spełniający warunki wymagane do uzyskania renty w myśl ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Paweł Mamczarek

 

 CZYTAJ DALEJ


Prawnicy o sprawie Durczoka

Artykuł ukazał się na portalu Wirtualnemedia.pl


Z artykułu wynika, że jedynymi dowodami niestosownego zachowania Durczoka są zachowane przez byłą reseracherkę SMS-y do niego, które jednak brzmią dość wieloznacznie (np. "Wpadniesz?", "Ile mam się o ciebie starać? Staram się już tyle czasu", "Gwarantuję ci pełną swobodę") i nie wyczerpują znamion mobbingu. - Analogicznie należy potraktować takie sytuacje, jak wybuchy gniewu, wyzwiska, czy grożenie, że cała redakcja zostanie rozwiązana, o ile mają charakter incydentalny i nie są skierowane do oznaczonych osób - dodaje Sylwia Migdalska, radca prawny z kancelarii Mamczarek i Migdalska.

 

 CZYTAJ DALEJ


Zasiłek chorobowy: Dla kogo i w jakiej wysokości

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby, nadal przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jego wysokość to min. 80 proc. wynagrodzenia otrzymywanego dotychczas (średnia z 12 miesięcy) chyba, że pracodawca przewidział wyższe wynagrodzenie, np. w obowiązującym u niego Regulaminie Pracy.

 

 CZYTAJ DALEJ


Częściowa a całkowita niezdolność do pracy

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Częściowa niezdolność do pracy polega na niezdolności do pracy w swoim zawodzie, a całkowita jest niezdolnością do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Jak i gdzie starać się o zaświadczenie o stopniu niezdolności do pracy? Do czego takie zaświadczenie uprawnia? 

Orzeczenie o niezdolności do pracy jest niezbędnym warunkiem uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy zainteresowany występuje bezpośrednio do ZUS. Następnie jest wzywany do lekarza orzecznika ZUS na badanie, na podstawie którego lekarz stwierdza m.in. czy niezdolność do pracy ma charakter trwały czy czasowy, czy jest to niezdolność całkowita czy też częściowa.

 

 

 CZYTAJ DALEJ


Kiedy członek zarządu może zrzec się pensji

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

W sytuacji, gdy nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu dopuszczalne jest uzgodnienie, iż członek zarządu będzie pełnił swoją funkcję za darmo. Sytuacja przedstawia się odmiennie, gdy poza powołaniem do zarządu z członkiem zarządu zawierana jest umowa o pracę. - wyjaśnia Sylwia Migdalska, radca prawny w kancelarii Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

 

 CZYTAJ DALEJ


Prawa autorskie majątkowe: Jak skutecznie chronić swoje interesy

Artykuł ukazał się w Gazeta Prawna

 

Twórcy, który stworzył utwór (dzieło) przysługują autorskie prawa majątkowe, którymi może on swobodnie dysponować i tym samym w drodze umowy przenieść je na osobę trzecią. Strony umowy z uwagi na ogólną zasadę swobody umów (art. 353? KC) mogą w zasadzie w sposób dowolny ukształtować postanowienia wiążącej je umowy.

 

 CZYTAJ DALEJ


Wykryłeś plagiat? Sprawdź, jak ubiegać się o swoje prawa.

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

"Wykryłeś plagiat? Sprawdź, jak ubiegać się o swoje prawa." -  artykuł Julity Nowak z Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych w Gazecie Prawnej.

 

 CZYTAJ DALEJ


Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe. Poradnik

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Jeżeli osoba, którą się opiekujemy zapadła w śpiączkę i nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, możemy wystąpić o jej ubezwłasnowolnienie. 

 

 CZYTAJ DALEJ


Mapa niezgody. Czy mapy podlegają prawu autorskiemu?

Artykuł ukazał się na portalu Legalna Kultura

 

Mapy kartograficzne w urzędach mogą być uznane za utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawem autorskim są objęte jednak tylko te, którym można przypisać cechy utworu i są przejawem działalności twórczej.

 

 CZYTAJ DALEJ


Kto i jak może zgłosić zbiórkę publiczną

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych oraz na cele religijne, przy czym za miejsca publiczne uważa się miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze. Celem zbiórki publicznej może być m.in.: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym. 

 

 CZYTAJ DALEJ


Jakie są świadczenia socjalne w związku ze śpiączką dziecka

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenia z PFRON - to niektóre ze świadczeń, jakie przysługują w związku ze śpiączką dziecka. 

 

 CZYTAJ DALEJ


Wszystko o zasiłku opiekuńczym na dziecko

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Kiedy nie możesz pracować z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje ci zasiłek opiekuńczy. Sprawdź, kiedy przysługuje, jaka może być jego wysokość, w jakim okresie można go pobierać

 

 CZYTAJ DALEJ


Twoje dziecko uległo wypadkowi? Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Jeżeli twoje dziecko (lub podopieczny) zostało poszkodowane w wypadku niezwłocznie zwróć się do firmy, w której sprawca ma ubezpieczenie OC i zgłoś wniosek o wypłatę odszkodowania. 

 

 CZYTAJ DALEJStowarzyszenia twórców w świetle prawa autorskiego 

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Jakie stowarzyszenia w Polsce reprezentują twórców kultury? W których przypadkach należy zwracać się do nich, by uzyskać licencję na odtwarzanie utworu, a kiedy publiczne korzystanie z cudzej twórczości nie wymaga zgody organizacji zbiorowego zarządzania?

 

Czytaj dalej

Wszystko, co musisz wiedzieć o udostępnianiu muzyki

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Do jakiej organizacji powinien zgłosić się właściciel kawiarni, by udostępniać muzykę zgodnie z prawem? Czy mamy prawo do wykorzystania podkładu muzycznego w przedstawieniu dla dzieci? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dot. praw do udostępniania muzyki.

 

 CZYTAJ DALEJ


Obrót alkoholem w Polsce: Kolekcjonerzy trunków skazani na kreatywność

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Kolekcjonerzy alkoholi nie mają w Polsce lekko. Nasze prawo nie pozwala bowiem na regularną sprzedaż unikalnych alkoholi innym kolekcjonerom lub wystawianie ich na aukcjach, jeśli nie spełniamy wymagań stawianych sklepom z alkoholem. Uregulowania dotyczące obrotu alkoholem nie tylko nie uwzględniają obrotu kolekcjonerskiego, ale pochodzą sprzed internetowej rewolucji.

 

Czytaj dalej

Urlop tacierzyński a ojcowski. Ważne różnice, o których większość nie wie

Artykuł ukazał się w serwisie MamaDu.pl

 

Urlop tacierzyński – doskonała okazja do budowania więzi z dzieckiem, a zarazem próba rozłożenia obowiązków rodzicielskich między mamę i tatę. W ostatnich latach w Polsce stopniowo zwiększa się zakres opieki ojca nad maluchami. Przyjrzyjmy się podstawowym prawom, jakie dziś przysługują świeżo upieczonym ojcom.

 

Czytaj dalej

Ile dni wolnego przysługuje na dziecko? Sprawdź, kiedy możesz pozwolić sobie na nieobecność w pracy

Artykuł ukazał się w serwisie MamaDu.pl

 

Nie ma chyba rodziców, których nie ogarniałby strach przed przeziębieniem lub wirusem złapanym przez dziecko w żłobku, przedszkolu czy szkole. Niepokojowi o zdrowie podopiecznych towarzyszą zwykle pytania: Czy możemy pozwolić sobie na kolejną nieobecność w pracy? Czy pracodawca może zerwać z nami umowę w związku z częstą nieobecnością? Czy otrzymamy wynagrodzenie za czas nieobecności?

 

Na szczęście kodeks pracy dość precyzyjnie określa nasze prawa jako rodzica bądź opiekuna chorego dziecka. Wszelkie wątpliwości na temat zwolnienia na dziecko rozwiewa radca prawny Karolina Mackiewicz-Ball z Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych.

 

Czytaj dalej

Tatuaże i hafty ludowe: Jakie prawa mają twórcy nowocześni i tradycyjni

Artykuł ukazał się na portalu Legalna Kultura

 

Haft ludowy to dziedzictwo kulturowe zarówno kraju jak i regionu, z którego tradycja tego haftu się wywodzi. Aktualna popularność sztuki ludowej oraz bardzo modny i coraz bardziej powszechny nurt etnodesignu sprawiają, że warto przypomnieć prawa przysługujące twórcom ludowym oraz odpowiedzieć na pytanie czy haft ludowy może być uznany za utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wykonująca go hafciarka za twórcę, któremu przysługuje ochrona?

 

 CZYTAJ DALEJUsuwanie niechcianych treści z Internetu - prawa użytkowników

Artykuł ukazał się na portalu Legalna Kultura

 

Niedawno pisaliśmy o możliwości zgłaszania do Google wniosków o usunięcie informacji uznanych przez nas za nieaktualne lub nieprawdziwe, a których punktem wyjścia jest nasze imię i nazwisko. Na tym jednak nasze prawa w Internecie się nie kończą, ponieważ wnioski o zablokowanie treści możemy składać również do administratorów stron. W czasach, kiedy właściwie każdy może coś o nas napisać w Internecie, warto wiedzieć, jak reagować na obraźliwe wpisy i skutecznie radzić sobie z niepożądanym wykorzystaniem naszych utworów czy naszego wizerunku. 

 

 CZYTAJ DALEJ


Czy korzystamy z legalnych internetowych źródeł kultury?

Audycja na antenie Polskiego Radia | Trójka

 

Dziś nie ma już potrzeby wychodzenia z domu, by obejrzeć film, serial czy posłuchać muzyki. Dostęp do tekstów kultury jest niezwykle łatwy ? niestety, także do nielegalnych źródeł. Jak z problemem radzi sobie Unia Europejska, a jak Polska?

 

 CZYTAJ DALEJ


Prawo autorskie a przepisy kulinarne

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Kuchnia regionalna oparta na domowych recepturach przeżywa dziś renesans. Do łask wracają lokalne punkty serwujące lody "domowej" produkcji, sklepiki, które proponują produkty naturalne i oparte na zdrowej technologii i rodzinnej recepturze. Czy prawo chroni stosowanie własnych przepisów i recept? Czy prawo ułatwia utrzymanie receptury w tajemnicy i chroni twórcę? Jaki jest zakres tej ochrony?

 

 CZYTAJ DALEJ


Ściąganie z Internetu. Kto może zapukać do drzwi?

Artykuł ukazał się w Gazecie Prawnej

 

Powszechny dostęp do Internetu i treści udostępnianych w sieci nie pociągnął za sobą zwiększenia świadomości społecznej w zakresie prawa autorskiego. Pobieranie filmów, muzyki i książek z nielegalnych źródeł jest niestety ciągle dość powszechne, choć w ostatnich latach ewidentnie przestało być dowodem sprawności w poruszaniu się w Internecie i powodem do dumy. Jak polski ustawodawca traktuje te praktyki. Co wolno, a za co grożą kary?

 

 CZYTAJ DALEJ