Usuwanie niechcianych treści z Internetu - prawa użytkowników

Legalna Kultura

Niedawno pisaliśmy o możliwości zgłaszania do Google wniosków o usunięcie informacji uznanych przez nas za nieaktualne lub nieprawdziwe, a których punktem wyjścia jest nasze imię i nazwisko. Na tym jednak nasze prawa w Internecie się nie kończą, ponieważ wnioski o zablokowanie treści możemy składać również do administratorów stron. W czasach, kiedy właściwie każdy może coś o nas napisać w Internecie, warto wiedzieć, jak reagować na obraźliwe wpisy i skutecznie radzić sobie z niepożądanym wykorzystaniem naszych utworów czy naszego wizerunku. 

 

Link do artykułu: KLIK


 

Portale społecznościowe. Na co się zgadzamy?

Komputer Świat

Jeżeli twoje dziecko (lub podopieczny) zostało poszkodowane w wypadku niezwłocznie zwróć się do firmy, w której sprawca ma ubezpieczenie OC i zgłoś wniosek o wypłatę odszkodowania. 

 

Link do artykułu: KLIK


 

Wizerunek obiektu zastrzeżony, czyli Kate Perry a sprawa polska

Gazeta Prawna

Polskie prawo nie przewiduje wprost ochrony wizerunku budynku. Kategoria ta dotyczy jedynie osób fizycznych. Artykuł 33 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, stanowi, że wolno rozpowszechniać utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach. Jedyną barierą jest zakaz rozpowszechniania ich do tego samego użytku, co mogłoby polegać np. na wybudowaniu takiego samego obiektu. 

 

Link do artykułu: KLIK


 

Ściąganie z Internetu. Kto może zapukać do drzwi?

Gazeta Prawna

Powszechny dostęp do Internetu i treści udostępnianych w sieci nie pociągnął za sobą zwiększenia świadomości społecznej w zakresie prawa autorskiego. Pobieranie filmów, muzyki i książek z nielegalnych źródeł jest niestety ciągle dość powszechne, choć w ostatnich latach ewidentnie przestało być dowodem sprawności w poruszaniu się w Internecie i powodem do dumy. Jak polski ustawodawca traktuje te praktyki. Co wolno, a za co grożą kary?

 

Link do artykułu: KLIK


 

Czy korzystamy z legalnych internetowych źródeł kultury?

Trójka

Dziś nie ma już potrzeby wychodzenia z domu, by obejrzeć film, serial czy posłuchać muzyki. Dostęp do tekstów kultury jest niezwykle łatwy – niestety, także do nielegalnych źródeł. Jak z problemem radzi sobie Unia Europejska, a jak Polska?

 

Link do artykułu: KLIK


 

Prawo autorskie a przepisy kulinarne

Gazeta Prawna

 

Kuchnia regionalna oparta na domowych recepturach przeżywa dziś renesans. Do łask wracają lokalne punkty serwujące lody „domowej” produkcji, sklepiki, które proponują produkty naturalne i oparte na zdrowej technologii i rodzinnej recepturze. Czy prawo chroni stosowanie własnych przepisów i recept? Czy prawo ułatwia utrzymanie receptury w tajemnicy i chroni twórcę? Jaki jest zakres tej ochrony?

 

Link do artykułu: KLIK


 

Tatuaże i hafty ludowe: Jakie prawa mają twórcy nowocześni i tradycyjni

Legalna Kultura

Haft ludowy to dziedzictwo kulturowe zarówno kraju jak i regionu, z którego tradycja tego haftu się wywodzi. Aktualna popularność sztuki ludowej oraz bardzo modny i coraz bardziej powszechny nurt etnodesignu sprawiają, że warto przypomnieć prawa przysługujące twórcom ludowym oraz odpowiedzieć na pytanie czy haft ludowy może być uznany za utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wykonująca go hafciarka za twórcę, któremu przysługuje ochrona?

 

Link do artykułu: KLIK


 

Wykryłeś plagiat? Sprawdź, jak ubiegać się o swoje prawa.

Gazeta Prawna

 

"Wykryłeś plagiat? Sprawdź, jak ubiegać się o swoje prawa." -  artykuł Julity Nowak z Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych w Gazecie Prawnej.

 

Link do artykułu: KLIK


 

Prawa autorskie majątkowe: Jak skutecznie chronić swoje interesy

Gazeta Prawna

 

Twórcy, który stworzył utwór (dzieło) przysługują autorskie prawa majątkowe, którymi może on swobodnie dysponować i tym samym w drodze umowy przenieść je na osobę trzecią. Strony umowy z uwagi na ogólną zasadę swobody umów (art. 353¹ KC) mogą w zasadzie w sposób dowolny ukształtować postanowienia wiążącej je umowy.

 

 

Link do artykułu: KLIK


 

Kiedy członek zarządu może zrzec się pensji

Gazeta Prawna

 

W sytuacji, gdy nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu dopuszczalne jest uzgodnienie, iż członek zarządu będzie pełnił swoją funkcję za darmo. Sytuacja przedstawia się odmiennie, gdy poza powołaniem do zarządu z członkiem zarządu zawierana jest umowa o pracę. - wyjaśnia Sylwia Migdalska, radca prawny w kancelarii Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

 

Link do artykułu: KLIK


 

Zasiłek chorobowy: Dla kogo i w jakiej wysokości

Gazeta Prawna

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby, nadal przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jego wysokość to min. 80 proc. wynagrodzenia otrzymywanego dotychczas (średnia z 12 miesięcy) chyba, że pracodawca przewidział wyższe wynagrodzenie, np. w obowiązującym u niego Regulaminie Pracy.

 

Link do artykułu: KLIK


 

Odprawa pośmiertna a ubezpieczenie na życie 

Gazeta Ubezpieczeniowa

Spośród wielu obowiązków, wynikających ze stosunku pracy na pracodawcy ciąży obowiązek wypłacenia odprawy pośmiertnej w razie śmierci pracownika. Wynika on z art. 93 kodeksu pracy. Wysokość świadczenia jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.
Wynosi odpowiednio: 1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat, 3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Pracodawca może uwolnić się od obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej, jeżeli wykupił pracownikowi polisę na życie. Dodatkowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby pracodawca nie był zobowiązany do wypłaty odprawy pośmiertnej, pomimo wykupienia pracownikowi polisy na życie, jest warunek, aby świadczenie ubezpieczeniowe otrzymał małżonek lub inny członek rodziny spełniający warunki wymagane do uzyskania renty w myśl ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Paweł Mamczarek

 

Link do artykułu: KLIK


 

Gazeta Prawna

 

Częściowa niezdolność do pracy polega na niezdolności do pracy w swoim zawodzie, a całkowita jest niezdolnością do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Jak i gdzie starać się o zaświadczenie o stopniu niezdolności do pracy? Do czego takie zaświadczenie uprawnia?

 

Orzeczenie o niezdolności do pracy jest niezbędnym warunkiem uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy zainteresowany występuje bezpośrednio do ZUS. Następnie jest wzywany do lekarza orzecznika ZUS na badanie, na podstawie którego lekarz stwierdza m.in. czy niezdolność do pracy ma charakter trwały czy czasowy, czy jest to niezdolność całkowita czy też częściowa.

 

 

Link do artykułu: KLIK


 

Luka w przepisach szkodzi dyplomatom

Rzeczpospolita Prawo

Sąd rejonowy uznał roszczenia, ale po apelacji MSZ sąd okręgowy w całości oddalił żądania. Sprawa trafiła ze skargą kasacyjną dyplomaty do Sądu Najwyższego. Dowodził w niej, że do służby zagranicznej zastosowanie mają przepisy o służbie cywilnej, a te przewidują tylko możliwość zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony.

– W ustawie o służbie zagranicznej jest luka, gdyż nie reguluje ona podstawy zatrudnienia dyplomatów – tłumaczyła w SN Sylwia Migdalska, radca prawny. – Ustawa o służbie cywilnej, którą należy tu stosować, nie przewiduje zaś możliwości zatrudnienia na czas wykonywania zadań.

 

Link do artykułu: KLIK


 

Prawnicy o sprawie Durczoka

Wirtualnamedia.pl


Z artykułu wynika, że jedynymi dowodami niestosownego zachowania Durczoka są zachowane przez byłą reseracherkę SMS-y do niego, które jednak brzmią dość wieloznacznie (np. „Wpadniesz?”, „Ile mam się o ciebie starać? Staram się już tyle czasu”, „Gwarantuję ci pełną swobodę”) i nie wyczerpują znamion mobbingu. - Analogicznie należy potraktować takie sytuacje, jak wybuchy gniewu, wyzwiska, czy grożenie, że cała redakcja zostanie rozwiązana, o ile mają charakter incydentalny i nie są skierowane do oznaczonych osób - dodaje Sylwia Migdalska, radca prawny z kancelarii Mamczarek i Migdalska.

 

Link do artykułu: KLIK


 

Niejasne zasady zatrudniania dyplomatów przez MSZ

Gazeta Prawna

Problem prawny dotyczy stosowanych przez MSZ wzorów umów o pracę, których treść nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, jaki rodzaj umowy o pracę strony zawarły (tj. na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, czy na czas nieokreślony), a zgodność z przepisami prawa pracy zapewniającymi minimum ochrony uprawnień pracowniczych, jest wysoce wątpliwa - wyjaśnia Sylwia Migdalska radca prawny z kancelarii Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

 

Link do artykułu: KLIK


 

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe. Poradnik

Gazeta Prawna

Jeżeli osoba, którą się opiekujemy zapadła w śpiączkę i nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, możemy wystąpić o jej ubezwłasnowolnienie. 

 

Link do artykułu: KLIK


 

Mapa niezgody. Czy mapy podlegają prawu autorskiemu?

Legalna Kultura

Mapy kartograficzne w urzędach mogą być uznane za utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawem autorskim są objęte jednak tylko te, którym można przypisać cechy utworu i są przejawem działalności twórczej.

 

Link do artykułu: KLIK


 

Kto i jak może zgłosić zbiórkę publiczną

Gazeta Prawna

Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych oraz na cele religijne, przy czym za miejsca publiczne uważa się miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze. Celem zbiórki publicznej może być m.in.: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym. 

 

Link do artykułu: KLIK


 

Jakie są świadczenia socjalne w związku ze śpiączką dziecka

Gazeta Prawna

Świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenia z PFRON - to niektóre ze świadczeń, jakie przysługują w związku ze śpiączką dziecka. 

 

Link do artykułu: KLIK


 

Wszystko o zasiłku opiekuńczym na dziecko

Gazeta Prawna

Kiedy nie możesz pracować z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje ci zasiłek opiekuńczy. Sprawdź, kiedy przysługuje, jaka może być jego wysokość, w jakim okresie można go pobierać

 

Link do artykułu: KLIK


 

Twoje dziecko uległo wypadkowi? Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Gazeta Prawna

Jeżeli twoje dziecko (lub podopieczny) zostało poszkodowane w wypadku niezwłocznie zwróć się do firmy, w której sprawca ma ubezpieczenie OC i zgłoś wniosek o wypłatę odszkodowania. 

 

Link do artykułu: KLIK